O MNIE / ABOUT ME

 

ALICJA

WIECZOREK

 

Artystka malarka, rysowniczka i ilustratorka, doktor sztuki, absolwentka Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dyplom z wyróżnieniem za cykl „Gra w obrazy” otrzymała w 2012 roku. Licencjat z Edukacji Artystycznej z zakresu Mediów Rysunkowych – w 2014. Doktorat z zakresu sztuk pięknych obroniła w 2019 roku realizując rozprawę doktorską pt. „Pamiętnik. Systematyczność, automatyzm i przypadek w procesie twórczym”. Należy do ZPAP w Okręgu Toruńskim. Od 2015 współzałożycielka Grupy Pinata, od 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa w zarządzie Fundacji Pinata, współorganizuje wydarzenia kulturalne promujące sztukę współczesną. Od 2020 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ma w swoim dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Swoje prace pokazywała m.in. na wystawie „Dyplomy 2012” w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu; na Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje 2013” w Legnicy; na 9 Triennale Małych Form Malarskich w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu; podczas wystawy pokonkursowej III Triennale Malarstwa „Animalis” w Chorzowie; na 12. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki w Ostrowcu Świętokrzyskim; podczas POLYGONUM 4 w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy; na „13e Biennale Humour & Vigne” w Jonzac (Francja); na wystawie “3–2–1–Ö” w Göttingen (Niemcy), na  1st International CAIROCATURE Cartoon Contest w Mahmoud Said Museum w Aleksandrii (Egipt), podczas wystawy „Batom, Lápis e HUMOR 2019″ w Engenho Central, Piracicaba (Brazylia), a także na 5.biennale Humoralia „Dones en moviment“ na Pati de L’Institut d’Estudis Ilerdencs w Lleida (Hiszpania). Wystawy indywidualne realizowała m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Mogilnie, Płocku, Koninie, Włocławku, Radomiu i Bytowie.

Stypendystka Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie kultury. Laureatka nagród i wyróżnień w kategoriach komiks, ilustracja i rysunek. Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki, jednak punktem wyjścia dla jej poszukiwań jest malarstwo. W swoich pracach szuka wspólnego pola dla systematyczności i przypadku, fascynuje ją proces twórczy i obecność sztuki w codziennym życiu. Stosuje wielowątkową formę dającą odbiorcy możliwość swobodnej interpretacji. Tworzy szeroki cykl rysunkowy pt. „Dziennik”, który liczy już ponad 1000 realizacji, zajmuje się również ilustracją, projektowaniem graficznym i animacją.

.

LINK – BIOGRAFIA

.

Alicja Wieczorek – artist, painter, drawer and illustrator, doctor of art, graduate of Painting at the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University. She received a diploma with distinction for the „Game of images” series in 2012. She has a Bachelor of Arts Education in the field of Drawing Media. She defended her doctorate in fine arts in 2019 by realizing her doctoral dissertation entitled „Diary. Regularity, automatism and chance in the creative process.”. She belongs to the ZPAP in the Toruń District. Since 2015, she has been a co-founder of the Pinata Group, since 2016 she has been the vice-president of the Pinata Foundation, she co-organizes cultural events promoting contemporary art. Since 2020, she works as an assistant professor at the Institute of Visual Arts at the Faculty of Art of the Jan Kochanowski University in Kielce.

He has many individual and group exhibitions of nationwide and international character. Her work showed, among others at the exhibition „Diplomas 2012” at the Center of Contemporary Art „Znaki Czasu” in Toruń; at the Polish Youth Painting Review „Promotions 2013” in Legnica; at the 9th Triennial of Small Painting Forms at the Wozownia Art Gallery in Toruń; during the post-competition exhibition of the 3rd Animal Triennial of Painting in Chorzów; at the 12th International Autumn Art Salon in Ostrowiec Świętokrzyski; during POLYGONUM 4 at the Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz; at the „13e Biennale Humor & Vigne” in Jonzac (France); at the exhibition “3-2–1 – Ö” in Göttingen (Germany), at the 1st International CAIROCATURE Cartoon Contest at the Mahmoud Said Museum in Alexandria (Egypt), during the exhibition “Batom, Lápis e HUMOR 2019 ″ at Engenho Central, Piracicaba (Brazil ), as well as at the 5th Biennale of Humoralia „Dones en moviment” at Pati de L’Institut d’Estudis Ilerdencs in Lleida (Spain). Individual exhibitions were carried out by, among others in Toruń, Bydgoszcz, Mogilno, Płock, Konin, Włocławek, Radom and Bytów.

Scholarship holder of the Mayor of Toruń in the field of culture. Winner of awards and distinctions in the categories of comics, illustration and drawing. He deals with various fields of art, but the starting point for her search is painting. In her works, she looks for a common field for regularity and chance, she is fascinated by the creative process and the presence of art in everyday life. Uses a multi-threaded form giving the recipient the opportunity to interpret freely. Creates a wide drawing cycle entitled „Dziennik”, which already has over 1,000 implementations, also deals with illustration, graphic design and animation.