FOTOKOLAŻE / PHOTOCOLLAGES

.

Fotografie wykorzystuję najczęściej jako formę szkicu – zapis zjawiska, która może być później punktem wyjścia dla kolejnej realizacji plastycznej. Tworzę dokumentację interesującego miejsca w którym się znajdę, starając się zarejestrować wszystkie szczegóły, które zwróciły moją uwagę i mogą w przyszłości być pomocne w odtworzeniu uczuć i wrażeń. Często też posługuję się fotografią poklatkową, dzięki której mogę zarejestrować ruch, również ten przejawiający się jedynie w zmieniającej się barwie. Zdjęcia poklatkowe wykorzystuję przede wszystkim przy montowaniu filmów. Podczas projektu AQUAPRESJA zaczęłam komponować z nich również wielkoformatowe fotokolaże. Prace składają się ze zdjęć, które łączy miejsce i zbliżony czas powstania, dzięki czemu możliwe jest zachowanie spójności w monochromatycznej formie. Podobnie jak w realizacjach malarskich prace można oglądać z daleka, natomiast dopiero podchodząc blisko zaczynamy doszukiwać się szczegółów. Dzięki multiplikacji prace wykonane z niewielkich fotografii mogą osiągać duży format bez straty jakości.

I use photographs mostly as a form of a sketch – a record of a phenomenon that may later be the starting point for another artistic realization. I create a documentation of an interesting place in which I will find myself, trying to register all the details that drew my attention and may in the future be helpful in recreating feelings and impressions. I also often use time-lapse photography, thanks to which I can register a movement, also this one manifesting only in a changing color. I use frame-by-frame photos primarily for film editing. During the AQUAPRESJA project, I started to compose large format photo collages. The works consist of photos that combine the place and the similar time of creation, thanks to which it is possible to maintain consistency in a monochromatic form. Just like in painting works, the works can be viewed from a distance, but just approaching it, we start to look for details. Thanks to the multiplication works made from small photographs can achieve a large format without losing quality.

 

las xx 1mini 2000

„Jezioro Nagus” 120x70cm 2017

 

Kolaż “Jezioro Nagus” składa się z 80 zdjęć, które połączone zostały cyfrowo w format 120x70cm. Realizacje wynikają ze skoncentrowanej obserwacji natury. Fotografie poklatkowe przedstawiają odbicia drzew w tafli jeziora. Powierzchnia wody naturalnie deformuje obraz. Przyglądając się zniekształconym odbiciom w tafli wody widać wpływ naturalnych czynników na różnorodność poszczególnych ujęć. Zmieniające się światło słońca różnicuje koloryt, natomiast ruch tafli wody zniekształca i zmienia formy na zdjęciach. Delikatne różnice stają się widoczne dzięki bliskiemu zestawieniu wszystkich fotografii. W podobny sposób powstał również kolaż „Struga toruńska” (105x70cm).

The collage „Nagus Lake” consists of 80 pictures that have been digitally combined in the 120x70cm format. Realizations result from concentrated observation of nature. Time-lapse photography depicts the reflections of trees in the lake’s surface. The water surface deforms the picture naturally. Looking at the distorted reflections in the water surface, you can see the influence of natural factors on the diversity of individual shots. The changing light of the sun differentiates the color, while the movement of the water’s surface distorts and changes the forms in the pictures. Delicate differences become visible thanks to a close juxtaposition of all photographs. The collage „Struga toruńska” (105x70cm) was also created in a similar way.

 

struga xx cmyk mini 2000

„Struga Toruńska” 105x70cm, 2017

 

 

kalejdoskop1a_mini2000

MEXYK 1, 47x100cm, 2017

kalejdoskop2_ mini 2000

MEXYK 2, 47x100cm, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace z cyklu MEXYK zostały zrealizowane przy zastosowaniu efektu odbicia lustrzanego. Zdjęcia powstały w celu dokumentacji poligonowej wieży ciśnień mieszczącej się na końcu ulicy Okólnej w Toruniu. O ponurym charakterze dekoracyjnych kompozycji świadczy nie tylko ich naturalna, szara kolorystyka. Każdy obserwator bez trudu zauważy bohaterów fotografii- gruzy i śmieci wyściełające wnętrze opuszczonej budowli.

Works from the MEXYK series were realized using the mirror image effect. Photographs were created in order to document the polygonal water tower located at the end of Okólna Street in Toruń. The gloomy character of decorative compositions is evidenced not only by their natural, gray colors. Each observer will easily notice the heroes of photography – rubble and rubbish lining the interior of the abandoned building.

.

wieża 20000rgb

Wondertower, 40x62cm, 2017

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *