PAMIĘTNIK / DIARY

PL // ENG

2013

Pod nazwą „Pamiętnik” kryje się projekt malarski, 00000zapoczątkowany w lutym 2013 roku, którego celem jest stworzenie obszernego cyklu niewielkich obrazów w formacie – 15×20 cm. Każdego miesiąca będzie powstawać od kilku do kilkunastu prac, utrzymanych w podobnej, szkicowej konwencji malarskiej i spójnej kolorystyce. Cykl będzie rozrastał się z biegiem czasu, a obrazy będą zmieniać się wraz z autorką. Celem „Pamiętnika” jest utrwalenie skojarzeń, przelotnych myśli, fragmentów snów. Obrazy stanowią bardzo osobisty, malarski brudnopis, będący cennym zbiorem pomysłów, inspirującym, a także przydatnym w analizowaniu własnej twórczości./

Under the name of the Diary” there is a painting project, launched in February 2013, which aims to create a comprehensive series of small paintings in the format - 15×20 cm. Each month will arise from a few to several works have similar theses conventions of painting and consistent colors. The cycle will grew over time, and the images will change along with the author. The aim of the Diary” is a consolidation of associations, fleeting thoughts, fragments of dreams. Images are very personal, painterly scratchpad, which is a valuable collection of ideas, inspiring, and useful in analyzing his own work.

2017

PAMIĘTNIK- cykl malarski powstający od 2013 roku. Każda realizacja składa się z mniejszych obrazów. Technika malarska polega na ciągłym eksperymentowaniu z farbami i innymi mediami malarskimi na płótnie. Formy na obrazach bezpośrednio inspirowane są naturą, mikro i makro światem. Słowo natura może być tu rozumiane dwojako – jako zjawiska związane z przyrodą jak i świat wewnętrzny człowieka. Cykl od 2015 roku zaczął nawiązywać do tematu wody – genezy życia na naszej planecie. Świat pod wodą stanowi tu metaforę podświadomości.

DIARY – painting series created since 2013. Each implementation consists of smaller images. The painting technique is based on constant experimentation with paints and other painting media on canvas. The forms in the paintings are directly inspired by nature, micro and macro world. The word nature can be understood here in two ways – as phenomena related to nature and the internal world of human. The series from 2015 began to refer to the theme of water – the origin of life on our planet. The world under water is a metaphor for the subconscious.

000000000000000
Eksperymenty technologiczne są ważnym elementem procesu twórczego. Tu również woda stanowi istotne medium – jej chaotyczna natura, inspirujące stany skupienia oraz łatwy do kontrolowania proces schnięcia stały się dla mnie źródłem wielu nowych rozwiązań. Obserwacja natury, różnorodnych faktur wyraża się w stosowanej formie malarskiej. Do powstania prac wykorzystuję farby akrylowe, farby w spreju, tusze akrylowe, ekolinowe i wodne.

Technological experiments are an important element of the creative process. Here, too, water is an important medium – its chaotic nature, inspiring states of concentration and easy to control the process of drying have become for me a source of many new solutions. Observation of nature, various textures is expressed in the applied painting form. I use acrylic paints, spray paints, acrylic, ekoline and water inks to create my works.


Nie chcąc narzucać odbiorcy drogi interpretacji zastosowałam proste formy, które można analizować na wiele sposobów. Widz może doszukiwać się kontekstów między elementami, sugerując się skojarzeniami wynikającymi z jego wrażliwości i własnych doświadczeń.

Not wanting to impose the way of interpretation on the recipient, I used simple forms that can be analyzed in many ways. The viewer can look for contexts between elements, suggesting associations resulting from his sensitivity and his own experiences

Moje poszukiwania formy wypowiedzi sięgają malarstwa gestu, w którym artyści poszukiwali wartości we właściwościach farby i stanie emocjonalnym związanym z chwilą tworzenia. Mimo założeń dotyczących kolorystyki oraz liczby elementów składających się na kompozycję, starałam się pozostawić jak największe pole dla swobodnej impresji, poszukiwań i eksperymentów.

My search for the form of speech reaches the gesture of painting, in which artists sought values in the properties of paint and the emotional state associated with the moment of creation. Despite assumptions regarding the color scheme and the number of elements that make up the composition, I tried to leave as much space as possible for free impression, search and experiment.


Rodzaj farb, mediów pomocniczych, sposób nakładania ich na płótno wynika z chwili tworzenia oraz biegu skojarzeń rodzących się podczas pracy. To połączenie elementów zamierzonych (planowanych) i niezamierzonych (nieplanowanych) pomaga mi w zachowaniu harmonii przy podejmowaniu swobodnych decyzji.

The type of paints, auxiliary media, the method of applying them to the canvas results from the moment of creation and the course of associations that arise during work. This combination of intended (planned) and unintended (unplanned) elements helps me to maintain harmony while making free decisions..

biały kwardeat

Alicja Wieczorek_Pamiętnik_01

Pamiętnik I 150x100cm, 2013

biały kwardeat

Alicja Wieczorek_Pamiętnik_02

Pamiętnik II 150x100cm, 2014

biały kwardeat

Wieczorek_Alicja_Pamiętnik III_2015_

Pamiętnik III, 150x120cm, 2015

biały kwardeat

Alicja Wieczorek_Pamiętnik IV Ocean-rgb

Pamiętnik IV („Ocean”), 160x140cm, 2016

 biały kwardeat

Alicja Wieczorek_Pamiętnik V_ Stany skupienia_ 100x100cm_ akryl, sprej na płótnie_ 2016

Pamiętnik V („Stany skupienia”), 100x100cm, 2016

biały kwardeat

Alicja Wieczorek_Pamiętnik VI_Notatnik plenerowy_technika mieszana na płótnie

Pamiętnik VI („Notatnik plenerowy”), 50x90cm, 2016

biały kwardeat

Alicja Wieczorek_Pamiętnik_VII_ Aquarius_technika mieszana na płótnie

Pamiętnik VII („Aquarius”), 125x125cm, 2016

 

Alicja Wieczorek_Pamiętnik VIII_Basen cz1net    Alicja Wieczorek_Pamiętnik VIII_Basen cz2net    Alicja Wieczorek_Pamiętnik VIII_Basen cz3net

Pamiętnik VIII („Basen”), 240x160cm, 2016

 

Alicja Wieczorek_Pamiętnik IX_Dni zimowe cz1   Alicja Wieczorek_Pamiętnik IX_Dni zimowe cz2   Alicja Wieczorek_Pamiętnik IX_Dni zimowe cz3   Alicja Wieczorek_Pamiętnik IX_Dni zimowe cz4

Pamiętnik IX („Dni zimowe”), 160x100cm, 2017

pamiętnik x cz1   pamiętnik x cz2   pamiętnik x cz3

Pamiętnik X („Widnokręgi”), 160x240cm, 2017

 

pam XI cz01a    pam XI cz02a

Pamiętnik XI („Wiosna”), 200x200cm, 2017

 

Alicja Wieczorek_Pamiętnik XII cz1 m     Alicja Wieczorek_Pamiętnik XII cz2 m

Pamiętnik XII , 200x200cm, 2017