PAMIĘTNIK / DIARY

 

Alicja Wieczorek_Pamiętnik_01

Pamiętnik I 150x100cm, 2013

biały kwardeat

Alicja Wieczorek_Pamiętnik_02

Pamiętnik II 150x100cm, 2014

biały kwardeat

Wieczorek_Alicja_Pamiętnik III_2015_

Pamiętnik III, 150x120cm, 2015

biały kwardeat

Alicja Wieczorek_Pamiętnik IV Ocean-rgb

Pamiętnik IV („Ocean”), 160x140cm, 2016

 biały kwardeat

Alicja Wieczorek_Pamiętnik V_ Stany skupienia_ 100x100cm_ akryl, sprej na płótnie_ 2016

Pamiętnik V („Stany skupienia”), 100x100cm, 2016

biały kwardeat

Alicja Wieczorek_Pamiętnik VI_Notatnik plenerowy_technika mieszana na płótnie

Pamiętnik VI („Notatnik plenerowy”), 50x90cm, 2016

biały kwardeat

Alicja Wieczorek_Pamiętnik_VII_ Aquarius_technika mieszana na płótnie

Pamiętnik VII („Aquarius”), 125x125cm, 2016

 

Alicja Wieczorek_Pamiętnik VIII_Basen cz1net    Alicja Wieczorek_Pamiętnik VIII_Basen cz2net    Alicja Wieczorek_Pamiętnik VIII_Basen cz3net

Pamiętnik VIII („Basen”), 240x160cm, 2016

 

Alicja Wieczorek_Pamiętnik IX_Dni zimowe cz1   Alicja Wieczorek_Pamiętnik IX_Dni zimowe cz2   Alicja Wieczorek_Pamiętnik IX_Dni zimowe cz3   Alicja Wieczorek_Pamiętnik IX_Dni zimowe cz4

Pamiętnik IX („Dni zimowe”), 160x100cm, 2017

pamiętnik x cz1   pamiętnik x cz2   pamiętnik x cz3

Pamiętnik X („Widnokręgi”), 160x240cm, 2017

 

pam XI cz01a    pam XI cz02a

Pamiętnik XI („Wiosna”), 200x200cm, 2017

 

Alicja Wieczorek_Pamiętnik XII cz1 m     Alicja Wieczorek_Pamiętnik XII cz2 m

Pamiętnik XII , 200x200cm, 2017

PL / ENG

Cykl w którym każda praca składa się z mniejszych obrazów. Formy na obrazach bezpośrednio inspirowane są naturą, mikro- i makro światem. Słowo natura może być tu rozumiane dwojako – jako zjawiska związane z przyrodą jak i świat wewnętrzny człowieka. Cykl nawiązuje do tematu wody – genezy życia na naszej planecie. Świat pod wodą stanowi metaforę podświadomości.

Eksperymenty technologiczne są ważnym elementem procesu twórczego. Tu również woda stanowi istotne medium – jej chaotyczna natura, inspirujące stany skupienia oraz łatwy do kontrolowania proces schnięcia stały się dla mnie źródłem wielu nowych rozwiązań. Obserwacja natury, różnorodnych faktur wyraża się w stosowanej formie malarskiej. Do powstania prac wykorzystuję farby akrylowe, farby w spreju, tusze akrylowe i ekolinowe.

Nie chcąc narzucać odbiorcy drogi interpretacji zastosowałam proste formy, które można analizować na wiele sposobów. Widz może doszukiwać się kontekstów między elementami, sugerując się skojarzeniami wynikającymi z jego wrażliwości i własnych doświadczeń.

Moje poszukiwania formy wypowiedzi sięgają malarstwa gestu, w którym artyści poszukiwali wartości we właściwościach farby i stanie emocjonalnym związanym z chwilą tworzenia. Mimo założeń dotyczących kolorystyki oraz liczby elementów składających się na kompozycję, starałam się pozostawić jak największe pole dla swobodnej impresji, poszukiwań i eksperymentów.

Rodzaj farb, mediów pomocniczych, sposób nakładania ich na płótno wynika z chwili tworzenia oraz biegu skojarzeń rodzących się podczas pracy. To połączenie elementów zamierzonych (planowanych) i niezamierzonych (nieplanowanych) pomaga mi w zachowaniu harmonii przy podejmowaniu swobodnych decyzji.

This is a painting series in which each work consists of smaller images. The forms in the paintings are directly inspired by nature, the micro and macro world. The word nature can be understood here in two ways – Firstly, the natural world and secondly, the inner world of the human being. The paintings refer to the theme of water – the origin of life on our planet. The world under water is a metaphor for the subconscious.

Technological experiments are an important element of my creative process. Water is an important medium – its chaotic nature inspires states of concentration. The process of drying has become for me a source of many new solutions. An observation of nature and various textures are expressed in the painting process. Acrylic paints, spray paints, acrylic and alkoline inks were used for this work.

I did not want to impose a specific interpretation on the viewer, that’s why I used simple forms that can be analyzed in various ways. The viewer can look for connections between elements, suggesting associations resulting from their own sensitivity and experiences.

My search for my own artistic language comes from observing artists who seek particular qualities in the properties of paint as well as the emotional state associated with the moment of creation. Despite having a vision regarding the colour scheme and the number of elements that make up the composition, I tried to leave as much space as possible for free expression, exploration and experimentation.

The type of paints, additional mediums and the methods of applying them to the canvas result from the moment of creation and arises during the work. This combination of intended (planned) and unintended (unplanned) elements helps me to maintain harmony while making free decisions.

 

 

Zdjęcia z wystaw / Photos from exhibitions

00000 000000000000000